Skip to content

Fysiotherapie Koperdraat

Ieder mens is uniek en vraagt om een eigen aanpak!

Welkom

U bent altijd met bewegen bezig!

Dat gaat vanzelf en normaal staat u daar niet bij stil als alles het doet zoals u dat wilt!

Maar soms wordt u zich ineens bewust van bepaalde bewegingen op het werk, thuis of tijdens hobby / sport.

Samen werken aan uw gezondheid!

Ik help u weer in beweging te komen en ik kijk niet alleen naar de lokalisatie van de pijn / de klacht, maar ik kijk naar het lichaam als geheel (holistische visie). Ik probeer er samen met u erachter te komen hoe de klachten zijn ontstaan, waarom ze er nog zijn en hoe u er het beste mee om kan gaan of er vanaf kan komen.

Ik vind het belangrijk dat u een actieve rol speelt bij de aanpak van uw klachten en dat u focust op wat u kan!

Wat patiënten van mij vinden

“Word altijd goed geholpen er wordt ook altijd goed geluisterd naar mijn ervaring na de behandeling.”

5/5
Patiënt
“Zeer ervaren betrokken fysiotherapeute. Vergeet de mens achter de klachten niet en neemt het hele plaatje mee.”
4/5
Patiënt
“Top fysio! Kijkt niet alleen naar je klachten maar heeft oprechte belangstelling voor je waardoor je je snel op je gemak voelt. Straalt een rust uit en indien nodig zal ze alles voor je doen al moet ze op zondag je behandelen.”
4.5/5
Patiënt

Over mij

Marijke Koperdraat

Fysiotherapeut

Ik ben Marijke Koperdraat en ik ben in 1979 afgestudeerd aan de academie Leffelaar in Amsterdam wat nu behoort tot de…

Privacy policy

Fysiotherapie Koperdraat houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.

Uiteraard gaat Fysiotherapie Koperdraat zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018.

Hieronder vindt u een aantal regels zoals deze bij Fysiotherapie Koperdraat gehanteerd worden.

 • Bij Fysiotherapie Koperdraat gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemer, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via backups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels afgeschermd.
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WGBO
Wij werken volgens de regels van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Overzicht regels WGBO:

 • Het recht op informatie door de hulpverlener
 • Toestemming voor een medische behandeling
 • Inzage in het medisch dossier
 • Het recht op een tweede mening of second opinion
 • Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
 • Recht op privacy


BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


KLACHTEN

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vindt u een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.

Mocht u er na een gesprek met de praktijk niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.


DUUR VAN DE BEHANDELINGEN:

Het eerste bezoek bestaat uit en duurt gemiddeld 45 minuten:

 • het intakegesprek (anamnese)
 • het lichamelijk onderzoek
 • opstellen van het behandelplan


Een individuele behandeling bestaat uit en duurt gemiddeld 30 minuten:

 • informeren
 • uit- en aankleden
 • daadwerkelijke behandeling
 • afsluiten c.q. nieuwe afspraak maken